Καταμερισμός εξόδων θέρμανσης

Ο τρόπος καταμερισμού των δαπανών κεντρικής θέρμανσης έχει καθοριστεί από την τεχνική οδηγία του ΤΟΤΕΕ Αρ. 2427/1983 , η οποία θεσπίστηκε με το από 7/11/85 Π.Δ. (ΦΕΚ 631/ Τεύχος Δ’) Π.Δ. και συμπληρώθηκε με τον Ν1512/85 και την Εγκύκλιο 126/19.12.85

Όπου:
Κ = η ζητούμενη κατανάλωση του διαμερίσματος σε Ευρώ.
Π = η συνολική κατανάλωση αερίου της πολυκατοικίας σε Ευρώ.
εi = ο συντελεστής επιβάρυνσης του διαμερίσματος.
fi = ο συντελεστής παραμένουσας επιβάρυνσης του διαμερίσματος.
Ωδ = ή μέτρηση του διαμερίσματος το διάστημα πού μας ενδιαφέρει.
= Το άθροισμα των γινωμένων των ωρών επί συντελεστές επιβάρυνσης όλων των διαμερισμάτων.

Οι εi και fi είναι σταθερές για κάθε διαμέρισμα και δίνονται από την μελέτη του κατασκευαστή του κτιρίου.

Δεν υπάρχει πάγιο κατανάλωσης για κλειστά διαμερίσματα, διότι η επιβάρυνσή τους προκύπτει αυτόματα από την παραπάνω εξίσωση.

Ακολουθούν δύο ενδεικτικά παραδείγματα κατανομής εξόδων θέρμανσης:

Παράδειγμα 1ο

Όλα τα διαμερίσματα έχουν χρησιμοποιήσει 10 ώρες την κεντρική θέρμανση.

Συνολική δαπάνη καυσίμου μηνός πολυκατοικίας =100€

Παράδειγμα 2ο

Τα διαμερίσματα έχουν χρησιμοποιήσει την κεντρική θέρμανση για τις ώρες που αναγράφεται στην σχετική στήλη

Συνολική δαπάνη καυσίμου μηνός πολυκατοικίας =100€

διαμέρισμα

κατανομή ποσού

ώρες λειτουργίας

διαμέρισμα

κατανομή ποσού

ώρες λειτουργίας

Α1

10,31 €

10

Α1

15,35 €

10

Α2

12,39 €

10

Α2

3,17 €

0

Β1

16,97 €

10

Β1

24,13 €

10

Β2

8,22 €

10

Β2

11,83 €

10

Γ1

27,33 €

10

Γ1

9,64 €

0

Δ1

24,78 €

10

Δ1

35,89 €

10

100,00 €

100,00 €