Κατασκευή πόρτας ντουλάπας υδρομετρητών

Παραγγέλθηκε, κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε νέα πόρτα στη ντουλάπα των υδρομετρητών. Η προϋπάρχουσα είχε κλαπεί από αγνώστους.

Το κόστος ανήλθε στα 100 € και επιμερίσθηκε ανάλογα με τα χιλιοστά ιδιοκτησίας των διαμερισμάτων.

Η δαπάνη χαρακτηρίζεται ως έξοδα ιδιοκτητών και επιβαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.